תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר

תנאי השירות בהסכם זה מסדירים את כלל השימושים באתר Timlulim.com (להלן: "האתר") וכלל השימושים והשירותים הניתנים במסגרתו (להלן: "השירותים"). אלו מהווים הסכם מחייב בין מפעילת האתר, חברת אשבר-עיינות בע"מ ח.פ. 514372457 (להלן: "המפעילה" ו/או "מפעילת האתר" – בהתאם להקשר) לבין המשתמש ו/או המשתמשים באתר ובשירותיו (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים"- בהתאם להקשר).

המשתמש מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, וחל על גברים ונשים כאחד.

1. כללי

1.1 למען הסר ספק, המונח "אתר" משמעו האתר על כל חלקיו, לרבות כל המידע והתוכן שבאתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו.

1.2 כל התייחסות לחלק מן האתר, מתייחסת לכל חלק מסוים מתוכן האתר, לרבות כל עמוד באתר ו/או חלק מעמוד, ו/או לכל אובייקט, ו/או תוכנה, ו/או אפשרות, ו/או אפליקציה, ו/או חלק אחר של האתר, כפי שהיה מעת לעת.

1.3 למען הסר ספק, המונח "משתמש" ו/או "משתמשים" משמעו כל צופה, גולש, ו/או משתמש באתר ו/או בשירות המפורסם באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או מקבל מידע, במישרין או בעקיפין. תנאי שימוש אלה יהיו מחייבים ויפעלו לטובת ולחובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר. יובהר, שימוש במילה "משתמש" כמוה כשימוש במילה "משתמשים" ולהיפך.

1.4 השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש בו. כמו גם, על המשתמשים באתר מוטלת החובה לעיין בתנאי האתר בקפידה. עם ביצוע השימוש באתר, יחולו תנאי השימוש שתחולתם נכונה ליום בו בוצעה פעולה כלשהי במישרין או בעקיפין. בעניין זה, לא תישמע כל טענה הסותרת את האמור בסעיף זה.

1.5 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא שתוטל עליה חובת ההודעה המוקדמת למשתמשים בו, ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם ומתחולתם של תנאי השימוש, לפני ואחרי השינוי, בעת הרלוונטית למשתמש.

1.6 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולרי, סמארטפון, טאבלט, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.

1.7 מובהר ומוסכם, כי זכויות וחובות הצדדים הן אלה המפורטות בתנאי שמוש אלה, ואין בשימוש באתר ו/או בכל פעולה אחרת כדי להקנות זכויות וחובות נוספות.

1.8 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו כפרשנות תנאי השימוש.

2. התכנים באתר, המידע המוצג בו והגבלת האחריות

2.1 האתר כולל בתוכו, בין היתר, מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: "התכנים"). התכנים ניתנים לשימוש, בלא שתעמוד למפעילת האתר אחריות, מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

2.2 האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים למשתמש כמו שהם ("As Is").

2.3 יובהר, כי על המשתמש להיות כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה. בעניין זה, תעמוד לאפוטרופוס כל זכות ו/או חובה בגין מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש.

2.4 המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. כמו גם, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שחל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

2.5 ההתקשרות לשם קבלת הצעת המחיר בעבור השירות לו נזקק המשתמש (להלן: "השירות המבוקש") תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני. בעניין זה, שימוש במילה "שירות" כמוה כשימוש במילה "שירותים", ולהיפך.

2.6 הצעת המחיר תכלול את מחיר השירות המבוקש וכן את מחירם של השירותים הנלווים לאותו השירות, לרבות שירותי שינויים, תיקונים וכיוצ"ב, ככל ויהיה בהם צורך. הכל כפי שיפורט על ידי מפעילת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני, בטרם יבוצע התשלום ומראש.

2.7 ככל והמשתמש יסכים לאמור בהצעה, מפעילת האתר תשלח קישור לביצוע הרכישה. הרכישה תתבצע על ידי המשתמש. לשם ביצוע האמור, על המשתמש החובה להזין את פרטיו, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי התשלום (להלן : "ביצוע הרכישה"). ביצוע הרכישה הינו באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

2.8 מובהר, כי ביצוע הרכישה יהווה כהסכמה בהתנהגות ובכתב לאמור בהצעה על כל תנאייה וללא יוצא מן הכלל, הן בעניין מחיר השירות המבוקש והן בעניין השירותים הנלווים. המפעילה מתחייבת בזאת כי לא תגבה את המחיר בעבור השירותים הנלווים עד שלא תידרש לביצועם על ידי המשתמש. לא תישמע כל טענה הסותרת את האמור בסעיף זה.

2.9 יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, אלו יועברו לאתר של חברת הסליקה עמה תעבוד מפעילת האתר. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. כמו כן, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

2.10 יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה ובאחריותה בלבד. מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת. מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

2.11 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי לאחר ביצוע הרכישה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר כספי שכן השירות הינו בגדר "מידע".

2.12 לסיכום ולמען הסרת כל צלו של ספק, אחריות הזנת הפרטים האישיים כהוויתם, ביצוע הרכישה, לרבות תקינות כתובת הדואר האלקטרוני והאחריות בגין אמצעי התשלום, מוטלת על המשתמש בלבד, ביצוע התשלום באתר יהווה כהסכמה בהתנהגות ובכתב לאמור לעיל, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

2.13 המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או הגלישה באתר לא יבוצעו, בחלקם ו/או במלואם, מכל סיבה שהיא. כן מצהיר המשתמש, כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

2.14 המידע אודות השירותים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך מפעילת האתר אינה נושאת באחריות באשר להתאמה מדויקת של המידע המוצג לשירותים. יובהר, המפעילה פועלת במאמצים רבים ועושה כל העולה בידה, בכדי שהמידע באתר יהא מדויק ומעודכן, ואולם יתכן כי נפלה שגגה ו/או פגם ו/או אי דיוק בתוכן אחד ו/או יותר, בין אם בתכנים השייכים למפעילת האתר ובין אם בתכנים השייכים לצד ג'. המפעילה לא תישא בכל אחריות ו/או בחובה לנזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' עקב האמור לעיל. כמו גם, מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצרכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר.

2.15 ככל שמוצגים באתר שירותי מידע, אלו מוצגים לשם ההמחשה בלבד. השימוש בכל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג יהא באחריותו הבלעדית של המשתמש, ובלא שתהיה לו כל טענה הנובעת מהשימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת, כי המפעילה לא תישא באחריות בגין כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרמו למשתמש ו/או לצדדי ג' בעקבות פעולות אלו, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

2.16 על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך. לאחר מכן, מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק.

2.17 המפעילה תבהיר בזאת, כי המידע המוצג באתר אינו מהווה יעוץ ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר, מכל מין וסוג שהוא, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, והמפעילה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו, נציגיו, יורשיו ו/או לצדדי ג' בעקבות הסתמכות זו.

2.18 מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

2.19 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

3. קניין רוחני באתר

3.1 כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

3.2 אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.

3.3 אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או ליצור נגזרות ו/או למכור ו/או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל.

3.4 חרף האמור בסעיף 3.3 לעיל, הרי שידוע למשתמש, כי בכפוף לדין ולתנאי שימוש אלו, יש באפשרותו לבצע שימוש בפונקצית השיתוף לצורך שיתוף התכנים בפומבי ו/או הפצתם ו/או העברתם לרשות הציבור ו/או פרסומם בכל אמצעי המדיה והרשתות החברתיות. זאת, בצירוף קישור גלוי ובולט לאתר.

3.5 המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של מפעילת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

3.6 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

3.7 ככל שיהא שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, המשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

3.8 יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתן למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בהם בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

4. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר

4.1 מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי ו/או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד ו/או שידול מצד מפעילת האתר, ולמעשה, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ו/או בשירותים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.

4.2 ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").

4.3 אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

4.4 קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

4.5 מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים ו/או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

4.6 כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

4.7 מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

4.8 אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

4.9 מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

5. הפסקת שימוש ושיפוי

5.1 מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

5.2 במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

5.3 המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

5.4 מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי ו/או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על השירותים בין מועד פרסום השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת השירות, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה. אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות הדין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

6. המחאת זכויות וחובות

6.1 מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזה כי מפעילת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. כמו גם, מפעילת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

6.2 במקרה הנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, הדברים ידועים לו, ובכך אף הוא מביע את הסכמתו.

7. תנאים נוספים

7.1 תנאי השימוש וכל נתון נוסף אחר נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, כפי שתמצא לנכון.

7.2 השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

7.3 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.4 אין להשתמש באתר ובמידע המוצג בו כדי לשלוח למפעילת האתר או למי מטעמה פרסומות, הצעות שיווקיות, הצעות עבודה וכיוצא באלה, למעט באמצעות הטפסים המיועדים לכך ואשר מפורטים בקישור הזה. משלוח פרסומות או הצעות כלשהן (למעט באמצעות הטפסים המיועדים לכך כאמור) מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר ומבצע ההפרה יישא בכל העלויות והטרחה הנובעות מההפרה.

7.5 ברכישה באמצעות האתר הקונה מתחייב לזכור כי ביצע את העסקה ומצהיר כי ידוע לו שבאחריותו בלבד לזכור כי ביצע את העסקה. הקונה מתחייב שלא לבצע ביטול או הכחשה של העסקה וכיוצא באלה, מלאים או חלקיים, לרבות כל פעולה שיש בה כדי לבטל, לעכב, או לשנות את העסקה. במקרה של ביטול או הכחשת עסקה או כל פעולה שיש בה כדי לבטל, לעכב או לשנות את העסקה (להלן: הביטול), מכל סיבה באשר היא ללא יוצאים מן הכלל כולל טעות אנוש, הקונה מתחייב לפצות את מפעילת האתר בסך 90,000 ש"ח ו-1,000 ש"ח עבור כל יום קלנדרי מביצוע ניסיון הביטול ועד פרעון מלא ובפועל של הפיצוי בתוספת כל נזק או טרחה שנגרמו למפעילת האתר בשל הביטול. מובהר כי הפיצוי הוא עבור עצם הביטול ולא כולל נזקים וטרחה שייגרמו בגין הביטול. מובהר כי הפיצוי ישולם במלואו בכל מקרה של ניסיון ביטול גם אם הביטול לא צלח, לא הושלם, או שהקונה חזר בו מהביטול לאחר ביצועו. 

7.6 הן מפעילת האתר והן המשתמש או מי מטעמו, מביעים הסכמתם לכך כי הדין החל הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה בו יתגלע סכסוך בכל הקשור להסכם זה, באופן ישיר ו/או באופן עקיף, הדבר יובא להכרעתו הסופית של בית משפט השלום ו/או המחוזי בחיפה.

8. שירות לקוחות ויצירת קשר

8.1 קבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני support@timlulim.com.

8.2 הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, ומפעילת האתר מתחייבת בזאת לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

שלחו לחברים:
נגישות